Privacy Policy

Privacy Verklaring TWC Vols

TWC Vols hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TWC Vols houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TWC Vols zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TWC Vols – secretariaat
Groenzandweg 8
6291 VG Vaals
info@twcvols.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door TWC Vols verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor verwerking van onze ledenadministratie;
 • Deelname aan en vastleggen van activiteiten en evenementen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Geslacht;
 • Foto’s;
 • Overige door naar eigen inzicht aangeleverde persoonsgegevens.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van lidmaatschap bij de wielerbond NTFU;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Doel van de verwerking door de NTFU is:

 • Het faciliteren van de ledenadministratie van de vereniging;
 • Het aanmaken van een Scan&Go pas en lidmaatschapsnummer ten behoeve van de betrokkenen;
 • Het verlenen van toegang tot de webshop van NTFU;
 • Het verzenden aan de betrokkenen van door NTFU uitgegeven magazine’s per post;
 • Het verzenden van mailingen met betrekking tot informatie over fietssport en daaraan gerelateerde evenementen, waarbij de betrokkenen altijd de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven;
 • Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen die een toertocht of gelijksoortig wielerevenement organiseren waarvoor de betrokkenen zich inschrijven met gebruikmaking van de van NTFU ontvangen Scan&Go pas en/of het individuele lidmaatschapsnummer (al dan niet via Scan&Go);
 • Het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de Vereniging aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen of derden en het vindbaar maken op internet van de Vereniging door het publiceren van de namen en/of e-mailadressen en/of telefoonnummers van haar bestuursleden op de volgende websites: www.ntfu.nl en www.fietssport.nl;
 • Het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval een betrokkene een schade-incident aanmeldt;
 • Het op initiatief van de betrokkenen aanmaken van een profiel op www.fietssport.nl;
 • Het opnemen van contact met de Vereniging of de betrokkenen in verband met het lidmaatschap van de NTFU;
 • Het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE GEGEVENS

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verder gebruiken wij foto’s voor publicatie op onze website, sociale media en/of advertentie doeleinden.

BEWAARTERMIJN

TWC Vols bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens TWC Vols van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.